Thông tin khoa học

Nghiên cứu tác dụng chuyển hóa lipid của Sâm tố nữ trên phụ nữ tiền mãn kinh

Tác giả: Okamura S 1 , Sawada Y  et al. Năm: 2008 Địa điểm: Trường Y, Đại học Gunma, Maebashi, Nhật Bản. Link:

Nghiên cứu tác dụng của Sâm tố nữ đối với sức khoẻ âm đạo

Tác giả: Manonai J 1, Chittacharoen Một , Theppisai U, Theppisai H. Năm:2007 Địa điểm: Khoa Phụ sản, Khoa Y, Bệnh

Nghiên cứu tác dụng của Sâm tố nữ trên lipid máu ở phụ nữ tiền mãn kinh

Tên nghiên cứu: Hiệu quả và an toàn của Pueraria mirifica trên lipid máu và chỉ dấu sinh hóa về tỷ lệ chuyển xương ở phụ