Nghiên cứu lâm sàng

Nghiên cứu tác dụng của Sâm tố nữ trên lipid máu ở phụ nữ tiền mãn kinh

Tên nghiên cứu: Hiệu quả và an toàn của Pueraria mirifica trên lipid máu và chỉ dấu sinh hóa về tỷ lệ chuyển xương ở phụ